Ranking

Steina 191Lv | PK: 211
 1. KaTaN Level: 210 | PK: 2Online


 2. TeoDora Level: 210 | PK: 0Online


 3. ectos Level: 208 | PK: 0Offline


 4. OSMaNBeY Level: 208 | PK: 34Offline


 5. TurnaHatun Level: 208 | PK: 42Offline


 6. AmonRA Level: 208 | PK: 1Offline


 7. TeoDora2 Level: 208 | PK: 0Online


 8. Gesu Level: 208 | PK: 0Online


 9. Nule Level: 207 | PK: 0Offline


 10. osto Level: 207 | PK: 0Online


 11. KingkonG Level: 206 | PK: 88Offline


 12. WorldlineDDO Level: 206 | PK: 3Offline


 13. DeathWalker Level: 206 | PK: 4Offline


 14. pekmez Level: 206 | PK: 18Offline


 15. NightKiLLeR Level: 206 | PK: 1Offline


 16. RappelzDark Level: 206 | PK: 26Offline


 17. Deadpool Level: 206 | PK: 0Offline


 18. ArtemiZ Level: 205 | PK: 13Offline


 19. DarKnight Level: 205 | PK: 4Offline


 20. ConstantiN Level: 205 | PK: 1Offline


 21. Hobby Level: 205 | PK: 15Offline


 22. MARAZ Level: 205 | PK: 1Offline


 23. DarkSiders Level: 205 | PK: 32Offline


 24. MoLoF Level: 205 | PK: 0Offline


 25. HadeS Level: 205 | PK: 31Offline